ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 110717
23%
117:1
อนุบาล 2121325
33%
125:1
อนุบาล 3171633
44%
133:1
ระดับปฐมวัย393675
24%
325:1
ประถมศึกษาปีที่ 1212041
17%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 2232043
18%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 3202141
17%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 4241943
18%
143:1
ประถมศึกษาปีที่ 5211536
15%
136:1
ประถมศึกษาปีที่ 6191534
14%
134:1
ระดับประถมศึกษา128110238
76%
926:1
รวมทั้งสิ้น167146313
100%
1226:1