ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 110616
41%
116:1
อนุบาล 25510
26%
110:1
อนุบาล 39413
33%
113:1
ระดับปฐมวัย241539
35%
313:1
ประถมศึกษาปีที่ 171017
24%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 211516
23%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 310515
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
8%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 57-7
10%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
14%
110:1
ระดับประถมศึกษา442771
65%
612:1
รวมทั้งสิ้น6842110
100%
912:1