ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27815
50%
115:1
อนุบาล 351015
50%
115:1
ระดับปฐมวัย121830
21%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 110919
17%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 291625
22%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 391120
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 471017
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 551015
13%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 671017
15%
117:1
ระดับประถมศึกษา4766113
79%
619:1
รวมทั้งสิ้น5984143
100%
818:1