ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 191120
40%
120:1
อนุบาล 29514
28%
114:1
อนุบาล 37916
32%
116:1
ระดับปฐมวัย252550
31%
317:1
ประถมศึกษาปีที่ 113720
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 2101020
18%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 381321
19%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 44812
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 561117
16%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 610919
17%
119:1
ระดับประถมศึกษา5158109
69%
618:1
รวมทั้งสิ้น7683159
100%
918:1