ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27714
42%
114:1
อนุบาล 312719
58%
119:1
ระดับปฐมวัย191433
21%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101323
18%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
9%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111526
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 4161127
21%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111122
17%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 68917
13%
117:1
ระดับประถมศึกษา6264126
79%
621:1
รวมทั้งสิ้น8178159
100%
820:1