ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
25%
13:1
อนุบาล 3459
75%
19:1
ระดับปฐมวัย6612
23%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3628
20%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 47310
24%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
15%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6325
12%
15:1
ระดับประถมศึกษา261541
77%
67:1
รวมทั้งสิ้น322153
100%
87:1