ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2121224
57%
124:1
อนุบาล 371118
43%
118:1
ระดับปฐมวัย192342
22%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 181119
13%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 291726
18%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111425
17%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 4171330
20%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 516925
17%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111223
16%
123:1
ระดับประถมศึกษา7276148
78%
625:1
รวมทั้งสิ้น9199190
100%
824:1