ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 16612
34%
112:1
อนุบาล 28513
37%
113:1
อนุบาล 36410
29%
110:1
ระดับปฐมวัย201535
37%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 18917
28%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 25611
18%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3257
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 47310
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5628
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6617
12%
17:1
ระดับประถมศึกษา342660
63%
610:1
รวมทั้งสิ้น544195
100%
911:1