ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 110717
35%
117:1
อนุบาล 29615
31%
115:1
อนุบาล 39716
33%
116:1
ระดับปฐมวัย282048
35%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 13811
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2171128
31%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 3459
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 58917
19%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 68816
18%
116:1
ระดับประถมศึกษา454590
65%
615:1
รวมทั้งสิ้น7365138
100%
915:1