ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1192241
41%
221:1
อนุบาล 2121325
25%
125:1
อนุบาล 3171835
35%
218:1
ระดับปฐมวัย4853101
35%
520:1
ประถมศึกษาปีที่ 1221234
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 2161632
17%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101828
15%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 4181230
16%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 5132134
18%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 6151530
16%
130:1
ระดับประถมศึกษา9494188
65%
631:1
รวมทั้งสิ้น142147289
100%
1126:1