ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 14610
31%
110:1
อนุบาล 2268
25%
18:1
อนุบาล 38614
44%
114:1
ระดับปฐมวัย141832
32%
311:1
ประถมศึกษาปีที่ 19312
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 210515
22%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 47411
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 57411
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 67310
14%
110:1
ระดับประถมศึกษา452469
68%
612:1
รวมทั้งสิ้น5942101
100%
911:1