ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1131124
30%
124:1
อนุบาล 291322
28%
122:1
อนุบาล 3181634
43%
217:1
ระดับปฐมวัย404080
28%
420:1
ประถมศึกษาปีที่ 1181028
14%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 2102434
17%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 3251641
20%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 4211435
17%
135:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161733
16%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161531
15%
131:1
ระดับประถมศึกษา10696202
72%
729:1
รวมทั้งสิ้น146136282
100%
1126:1