ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 111415
20%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 29817
22%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 414216
21%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5268
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 6-77
9%
17:1
ระดับประถมศึกษา443276
100%
613:1
รวมทั้งสิ้น443276
100%
613:1